دیدار شهردار ،و ریش سفیدان مغانسر با امام جمعه معززر
1398/11/24
دیدار شهردار ،اعضای شورای اسلامی و ریش سفیدان مغانسر با امام جمعه معزز
دیدار شهردار ،و ریش سفیدان مغانسر با امام جمعه معززر
شهردار و اعضای شورای اسلامی و ریش سفیدان مغانسر برای خیر مقدم گویی و عرض ادب و احترام در دفتر امام جمعه حضور یافته و با ایشان دیدار کردند.