دیدار با جانبازان
1398/1/23
دیدار با جانبازان
حجه السلام صفری امام جمعه شهرستان مغان به مناسب روز جانباز با سه نفر از جانبازان دیدار نمود.