حمایت از سپاه
1398/1/23
حمایت از سپاه
مردم شریف شهرستان گرمی همگام با ملت بزرگ ایران در حمایت از سپاه و محکوم نمودن اقدام خصمانه آمریکا بر علیه سپاه ، راهپیمائی نمودند. در این راهپیایی ضمن شعار دادن بر علیه آمریکا قطعنامه 5 بندی در محکومیت آمریکا قرائت کردند.