مشخصات امام جمعه
علی اکبر باقری
علی اکبر باقری
پارس آباد مغان